Hållbar användning av mark och vatten

Bolaget arbetar sedan länge med att skapa inbjudande, välskötta och vackra utemiljöer kring bostäderna. Vårdade och befolkade miljöer skapar trygghet, trivsel och attraktiva bostadsområden. En välskött och tillgänglig omgivning bidrar till att hyresgäster trivs och bor kvar i bostadsområdena. Tryggare utemiljöer har skapats under året genom förbättrad belysning, beskärd växtlighet kring gång- och cykelvägar samt sänkt hastighet för fordon genom anläggande av hinder.

Under året iordningsställdes lådor med odlingsmöjligheter på gårdar i bland annat Hökarängen. Odlingarna sköts och drivs av intresserade hyresgäster i fastigheterna och området. För denna typ av verksamhet har intresset spridit sig bland hyresgäster och fler odlingsmöjligheter iordningsställs under 2014. Under 2012 inledde Stockholmshem ett samarbete med Bee Urban med utplacerade bikupor i stadsmiljön för att öka den biologiska mångfalden i staden. Under 2013 har ytterligare två bikupor placerats ut i på Södermalm och i Skärholmen. Totalt finns nu sju bikupor utplacerade på strategiska platser i anslutning till odlingsplatser.

Biodling i samarbete med Bee Urban
Biodling i samarbete med Bee Urban