Giftfria varor och byggnader

Stockholmshem är delägare i och deltar aktivt i utvecklingen av databasen Byggvarubedömningen, BVB. Vid årsskiftet 2013/2014 innehöll databasen innehöll 12 900 olika miljöprövade produkter och utökas kontinuerligt. Alla Stockholmshems, egna och entreprenörers, inköp måste kontrolleras och godkännas i BVB. Val av produkter i fastighetsdrift och material vid nyproduktion, ombyggnad samt underhåll har mycket stor betydelse för fastigheters miljöbelastning. Genom väl gjorda materialval och begränsad kemikalieanvändning undviks emissioner, vilket bidrar till en sundare inomhusmiljö i fastigheterna.

Miljöprövade produkter

Antal
2009 6000
2010 7900
2011 8050
2012 10200
2013 12900

Vanligast förekommande farliga ämnen

  • PCB förekommer i fogmassor, golvmassor och armaturer. Gäller främst byggnader uppförda 1930-1973. Ska vara sanerat senast 2016.
  • Asbest i bunden form utgör ingen nämnvärd hälsorisk. Anmälningsplikt föreligger vid rivning och särskilda arbetsmetoder för sanering. Gäller byggnader uppförda 1930-1976.
  • Freoner av aggressiv typ är förbjudna, medan andra får användas. Användning är förbunden med årlig rapportering till myndigheter. Gäller främst byggnader uppförda 1960-1998.
  • Kvicksilver finns i lysrör, glödlampor och lågenergilampor. Förekommer ibland i nivåvakter i grundvattenpumpar och vippor i frånluftsfläktar. Sanering sker successivt.