Hållbarhet och miljö

Fokus på beteende för minskat energibehov

Stockholmshem har valt att certifiera miljöarbetet enligt ISO 14001 för att uppnå systematisk och långsiktig utveckling. Stockholmshems verksamhet ska bedrivas på ett miljövänligt sätt förenligt med en hållbar utveckling. Stockholmshem följer Stockholms stads miljöprogram 2012-2015 med följande sex målområden:

  • Miljöeffektiva transporter
  • Giftfria varor och byggnader
  • Hållbar energianvändning
  • Hållbar användning av mark och vatten
  • Miljöeffektiv avfallshantering
  • Sund inomhusmiljö

Året 2013

Utvecklingsprojektet Resurseffektiva Hökarängen inom ramen för Hållbara Hökarängen fortsätter för att minska energibehovet med stöd av beteendeförändring. Ett stort antal delprojekt, bland annat odling och energirådgivning, har genomförts under året. Energieffektiviseringsarbetet för att minska energianvändningen i hela beståndet utvärderades ekonomiskt och organisatoriskt. De totala utsläppen av koldioxid från verksamheten minskar fortsatt med tio procent under året med målet om en halvering fram till 2017, med 2010 som basår. All egen värmeproduktion med fossila bränslen fasades ut och produktionen av värme består nu av biogas och pellets. Nyproduktion av det första miljöprofilområdet i Norra Djurgårdsstaden startade under 2013, med första inflyttning i början av 2015. Förutsättningar skapades för matavfallsinsamling i ett stort antal fastigheter, främst genom insamlingsmetoden Gröna påsen. Stockholmshems passivhus i Hökarängen blev Stockholms första Guldhus enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad, och belönandes med priset för bästa byggnad av Swedish Green Building Council.

Guldhuset i Hökarängen
Guldhuset i Hökarängen

Utblick 2014

Resurseffektiva Hökarängen fortsätter att skapa ett mer hållbart Hökarängen inom energi och klimat. Satsningen på installation av frånluftsvärmepumpar fortsätter för att minska värmeenergianvändning och utsläpp av koldioxid. Åtgärderna innebär en sänkning av den totala värmeanvändningen på fem procent och en minskning av koldioxidutsläppen med tio procent för 2014. Utbyggnaden av insamling av matavfall planeras fortsätta hos fler hyresgäster i beståndet.

Inom ramen för verksamhetsprocessen Säkra och funktionella fastigheter prioriteras arbetet med att säkerställa en hälsosam boendemiljö för alla hyresgäster. Planering inleds för att starta en utbyggnad av solenergi i beståndet.

En strategi och förstudie för underhåll av sextio-, sjuttio- och åttiotalsbeståndet tas fram utifrån genomförd inventering.

En strategi utvecklas för ett mer hållbart boende i fastigheterna.

Långsiktig hållbarhet

Stockholmshem bedriver sedan många år ett aktivt miljöarbete, bland annat i form av olika projekt. Exempel på detta är miljöhus för källsortering, sopsugar, utfasning av farliga ämnen, miljöbilar i driftverksamheten samt åtgärder för att minska energianvändningen.

Miljöarbetet är en strategisk företagsledningsfråga som integrerats i företagets samtliga verksamhetsprocesser och ingår som en naturlig del i affärsplanen. Sedan 1999 är företaget certifierat enligt miljöstandarden ISO 14001 för att uppnå långsiktighet och systematik i miljöarbetet.

Miljöchefen ansvarar för att upprätthålla och utveckla miljöledningssystemet, säkerställa att standardens krav uppfylls och följa upp effektiviteten. Avdelnings- och enhetschefer har med stöd av en eller flera miljösamordnare ansvar för att, i sina processer, driva miljöarbetet enligt ledningssystemet. Årligen sker interna och externa revisioner av systemet och miljöarbetet. Årets externa revision resulterade utan avvikelser och fyra noteringar.

Med hänsyn till att bostäder är företagets centrala uppgift har Stockholmshem valt att i miljöarbetet även inkludera den inre miljön i lägenheter, lokaler och gemensamma utrymmen i fastigheterna. Stockholmshems miljöledningssystem beaktar även miljöpåverkan från konsulter, entreprenörer, leverantörer och hyresgäster till den del den kan styras och påverkas. Med miljöpolicyn som grund sker analys av verksamhetens miljöpåverkan utifrån miljömålen. Driften av miljöledningssystemet innebär att organisation, ansvar och befogenheter klarläggs och miljörutiner skapas. I uppföljningen revideras miljöledningssystemet och företagsledningen utvärderar regelmässigt dess funktion och resultatet av Stockholmshems miljöarbete för att säkerställa ständig förbättring. Ett miljöutskott underställd ledningsgruppen finns för att utveckla och förankra miljöarbetet.

Läs Stockholmshems miljöpolicy [PDF]