Finansiella risker

Räntor

Under året ökade lånevolymen till 6 853 (5 339) miljoner kronor, främst beroende på den höga investerings­volymen. Den höga soliditeten med­för att Stockholmshem har mycket god förmåga att finansiera sina investeringar. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen var 2,8 procent un­der 2013. Den prognostiserade inves­teringsvolymen för 2014 bedöms till drygt 1 600 miljoner kronor och fi­nansieras genom ökad upplåning.

Bolaget finansierar sig genom Stockholms stads internbank varför finansieringsrisken är låg. Staden har en målduration motsvarande 2,0 år. Detta medför att ränterisken kan an­ses begränsad. Bolaget bedömer att räntekostnaderna kommer att öka under 2014 som en följd av en ökad upplåning men att räntenivån kom­mer att ligga strax under 3 procent, vilket är i nivå med tidigare år. Totalt sett bedöms de finansiella riskerna ligga på nivån låg till mellan.