Möjligheter och risker

Trygg finansiering och fortsatt stark efterfrågan

Här kategoriseras de risker och möjlig­heter som Stockholmshem berörs av i strategisk, operativ, finansiell och ex­tern karaktär. Strategiska risker kopp­las till företagets strategiska inriktning, operativa risker till det löpande arbetet och finansiella främst till exponeringen för ränterisker. Lagstiftning, myndig­hetskrav och annan yttre påverkan hör till de externa riskerna. En riskanalys görs årligen och ligger till grund för bolagets affärs- och internkontrollplan. Här klassas riskerna i fem ni­våer: låg, låg till mellan, mellan, mellan till hög och hög.