Ekonomisk redovisning

  • Vid årsskiftet uppgick Stockholmshems förvalta­de fastighetsbeståndet till 383 (376) fastigheter. Den uthyrningsbara arean uppgick till cirka 1 892 000 (1 887 000) kvadratmeter inklusive garageytor. Antalet bostadslägenheter uppgick till 25 396 (25 337).
  • Årets investeringar i fastigheter och inventarier minskade till 1 414 (1 938) miljoner kronor, varav 688 (890) avsåg nybyggnad, 584 (764) ombyggnad, 3 (4) inventarier och 139 (280) miljoner avsåg fastighetsförvärv.
  • Under året färdigställdes 205 (477) nya bostadslägenheter i bland annat Mariehäll, Årstadal, Midsom­markransen och Aspudden. Totalt sked­de ombyggnad och upprustning av 1 148 (1 525) lägenheter.
  • Det samlade marknadsvär­det för bolagets fastigheter bedömdes till 33 215 (30 800) miljoner kronor.
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 165 (480) miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster i samband med försäljning av anläggningstillgångar med 57 miljoner kronor. Årets resultat ef­ter skatt uppgick till 129 (409) miljoner.
  • Omsättningen uppgick till 1 978 (1 888) miljoner kronor.
  • Finansnettot under året uppgick till -174 (-142) miljoner kronor.

Ladda ner Stockholmshems ekonomiska redovisning [PDF]