Våra lokalhyresgäster

Av Stockholmshems 3 250 lokaler är merparten små men viktiga komplement i bostadsområdena. Framför allt butiker och kontor som bidrar med närservice till de boende i området. Lokalbeståndet omfattar även ett mycket stort antal mindre lagerlokaler och förråd i stadsdelarna, som till stor del hyrs ut till Stockholmshems bostadshyresgäster. Den största hyresgästen är Stockholms stad med ett stort antal lokaler för stadens förvaltningars behov. Vakansgraden uppgick till 7,5 procent. Lokalarean ökade marginellt under 2013 till 190 790 kvadratmeter. De totala intäkterna ökade till 160 miljoner kronor.

Utblick 2014

Nybyggnad pågår av ett mindre antal kommersiella butikslokaler, bland annat på Södermalm och i Årstadal. I Norra Djurgårdsstaden både pågår och startar nya projekt. Samtliga planeras vara färdigställda 2015 och 2016.

Stockholmshems lokaler och lokalhyresgäster

Totalt består Stockholmshems lokalbestånd av 3 250 kontors-, lager-, hantverks- och butikslokaler på drygt 191 000 (190 000) kvadratmeter. Beståndet är främst ett viktigt komplement för närservice, handel och omsorg i bostadsområdena. Drygt 70 procent av lokalerna i beståndet är mindre än 50 kvadratmeter. Fördelningen efter lokaltyp inom beståndet förändrades under 2012 och under 2013 fortsatte det inledda arbetet med övergång till den nya klassningen. I det nya systemet indelas lokalerna baserat på förutsättningar istället för befintlig verksamhet.

Ombildningen till bostadsrätt innebar en marginell minskning med 12 lokaler motsvarande omkring 600 kvadratmeter. Ett fåtal nya lokaler i färdigställd nyproduktion tillkom under året. De flesta stora lokalerna återfinns i söderort och innerstaden där många lokaler hyrs av Stockholms stad och vårdföretag.

De fem största hyresgästerna 2012
Hyresgäst Area, kvm Hyresintäkter, Mnkr Hyresintäkter andel, %
Stockholms stad 28 616 38,8 24,6%
Coop Fastigheter 3 130 3,7 2,3%
Bea Livsmedel AB 4 095 3 1,9%
Nya Alexandra hotell 1 945 2,6 1,6%
Emil och Emilia AB 844 2 1,3%
Totalt 38 630 50,1 31,8%

 

De fem största hyresgästerna hyr drygt 20 (20) procent av den totala lokalarean och svarar för 31 (31) procent av de totala lokalhyresintäkterna. Största hyresgästen är Stockholms stad som genererar cirka 24 (24) procent av lokalhyresintäkterna. De flesta lokalhyresgästerna hyr dock förhållandevis små lokaler, då över hälften av lokalerna är mindre än 50 kvadratmeter. I de mindre lokalerna bedriver hyresgästerna framför allt verksamheter som kontor, hantverk och butiker. I de större lokalerna bedrivs huvudsakligen kommunal verksamhet såsom förskolor, vård, omsorg och utbildning. Eventuella förändringar av den kommunala verksamheten i dessa lokaler innebär en viss riskexponering med hänsyn till den stora andelen av lokalhyresintäkterna som de utgör.

Hyrestiderna varierar stort inom lokalbeståndet. Närmare 40 procent av lokalhyresgästerna har hyrt sin lokal kortare tid än fem år samtidigt som nästan lika många, 39 procent, har hyrt sin lokal längre än tio år.

Stockholmshems lokalbestånd 2013
Lokaltyp Antal Area, kvm Genomsnittlig hyra,
kr/kvm
Vakansgrad, % Andel av hyresvärde, %
Lager 1 331 32 603 335 15,3% 6,8%
Kontor 356 40 112 917 18,1% 23,0%
Förråd 539 3 121 428 34,1% 0,8%
Hantverk 267 14 224 247 15,4% 2,2%
Butik 222 31 677 1 148 5,0% 22,7%
Förskola, skola, fritids 68 26 967 1 311 3,1% 22,1%
Föreningslokaer 131 14 271 346 1,6% 3,1%
Restaurang 35 5 826 1 475 2,4% 5,4%
Konstnärslokaler och ateljé 60 3 762 645 4,3% 1,5%
Övrigt 241 18 227 1 082 3,2% 12,3%
Totalt 3 250 190 790   9,9% 100%

Hyresintäkter

Stockholmshems lokalhyresintäkter ökade under 2013 till160 (152) miljoner kronor. Lokalhyresintäkterna motsvarar 8 (8) procent av Stockholmshems totala omsättning. Utvecklingen av Stockholmshems lokalhyresintäkter följer i genomsnitt konsumentprisindex. Under 2013 var intäktsnivån per kvadratmeter 918 kronor.

Lokalhyresintäkter

Andel
Lokalhyror 9%
Bostadshyror och övrigt 91%

Uthyrning och vakanser

Vid årsskiftet 2012 låg vakansgraden på 7,5 (7,3) procent. Totalt nytecknades 195 (215) lokalkontrakt under året. Därutöver är över hälften av lokalerna, framför allt små lager- och hobbylokaler, uthyrda med ettårskontrakt, vilket innebär att ett stort antal hyreskontrakt förlängs årligen. Uthyrningen av lokaler sköts, i likhet med bostäder, av en specialiserad uthyrningsenhet. Stockholmshems utbud av lediga kommersiella lokaler annonseras på Stockholmshems webbplats. Marknadsföring sker vid behov även via annonser och riktad lokalskyltning. Under 2013 fortsatte ett arbete med att vidareutvecklas arbetet med uthyrning, förvaltning och marknadsföring av lokalerna som inleddes 2012.