Innerstad

Boende och bostäder i innerstaden


Efterfrågan på hyresrätter 

Efterfrågan på lägenheter i marknadsområde innerstaden är mycket hög men den varierar, precis som i Stockholm överlag, beroende på stadsdel, hyresnivå och lägenhetsstorlek. Under 2013 var snittkötiden för en lägenhet i innerstaden 11,6 (9,7) år för de hyresrätter som förmedlades via Bostadsförmedlingen. Av dessa lägenheter var dock närmare 30 procent nyproduktion i Hjorthagen, med en betydligt kortare kötid på i snitt 4,9 år. 

Nyproduktion

I slutet av 2013 pågick byggnation av drygt 2 000 bostäder i innerstaden, drygt en fjärdedel av den totala nybyggnaden i Stockholms stad. Det stora flertalet nya bostäder byggs på Nordvästra Kungsholmen och i Norra Djurgårdsstaden och närmare 75 procent utgörs av bostadsrätter. Under 2013 färdigställdes 1 336 bostäder i innerstaden och totalt 1 415 byggstartades.

Byggstarter i innerstaden

Andel
Hyresrätter 32%
Bostadsrätter 68%
Småhus 0%

Stockholmshems bestånd

I innerstaden finns närmare 18 procent av lägenhetsbeståndet och närmare 28 procent av lokalytan. Vid årets slut fanns totalt 4 513 lägenheter med en bostadsarea på totalt ca 250 000 kvadratmeter. Tyngdpunkten i beståndet finns på Södermalm med drygt 2 800 lägenheter, varav närmare 25 procent utgörs av kategoribostäder.

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i innerstaden

Stockholmshems lägenheter storlek innerstaden
1 RoK el mindre 41
2 RoK 30
3 RoK 19
4 RoK 8
5 RoK el större 2

 

Stockholmshems hyresgäster

Av Stockholmshems hyresgäster bor närmare 15 procent i innerstaden. I snitt 1,6 person per lägenhet. Högst är boendetätheten i Södra Hammarbyhamnen, där hela beståndet utgörs av nyproduktion byggd sedan 2007. Boendetiderna är överlag något längre i innerstaden än i Stockholmshems övriga bestånd. Närmare 27 procent av hyresgästerna har bott 15 år eller mer i sin nuvarande lägenhet. Snittet för hela Stockholmshem är 25 procent. Andelen ny- och omskrivna kontrakt låg på strax under 9 procent för hela året 2013. Närmare tre av tio omskrivna kontrakt bestod av hyresgästernas egna byten. Var sjätte hyresgäst i innerstaden är 65 till 80 år jämfört med var åttonde i beståndet som helhet. Andelen unga upp till 25 år är överlag låg i Stockholmshems bestånd och som lägst i innerstaden. Närmare hälften av kontraktsinnehavarna finns i åldersspannet 31-60 år.

Boendetid för Stockholms hyresgäster i innerstaden

Boendetid innerstaden
0-2 år 23
3-4 år 14
5-9 år 25
>10 år 38