Våra hyresgäster

Många hyresgäster har bott länge hos Stockholmshem, samtidigt som de senaste årens nyproduktion har skapat en växande andel nya hyresgäster. Stockholmshem mäter fortlöpande hur hyresgästerna ser på sitt boende och företagets service. I 2013 års undersökning fick Stockholmshem fortsatt höga betyg, framför allt för kundtjänst och lägenhetsservice.

Hyresgäster i befintligt bestånd

Alla åldrar och typer av hushåll finns representerade bland Stockholmshems hyresgäster. 60 procent av beståndet består av små lägenheter på två rum och kök eller mindre. Detta gör att den dominerande hushållstypen består av en till två personer i åldern 31-55. Småhushållen – familjer utan barn, ungdomar, ensamstående med eller utan barn samt pensionärer – är därför viktiga kundgrupper för det befintliga beståndet. Långa boendetider och ökande kötider för att få en lägenhet via Bostadsförmedlingen bidrar till att åldern hos Stockholmshems kontraktsinnehavare blivit högre. De senaste åren har dock även andelen hyresgäster i åldern 26-30 ökat. Den ökningen hänger samman med att fler nybyggda lägenheter färdigställts, lägenheter som har kortare kötider än lägenheter i befintligt bestånd. Störst andel hyresgäster som är äldre än 65 år finns i innerstaden. Detta har sin förklaring i att kötiderna för att få en lägenhet där har varit längre än i andra områden under många år.

Hyresgäster i nyproduktion

Av de hyresgäster som flyttade in i nyproduktion så var mer än hälften under 35 år. Hyresgästerna i nyproduktionen är normalt yngre än de i det befintliga beståndet, detta eftersom nyproduktion kräver en kortare kötid. Många av de nya hyresgästerna kommer från andrahandsboende, inneboende eller föräldrahem. Under 2013 skedde totalt drygt 200 inflyttningar, de flesta i Midsommarkransen, Aspudden, Årstadal i Liljeholmen samt på Kungsholmen. Kötiderna för de lägenheter som förmedlades under 2013 var längre för Stockholmshems nyproduktion än genomsnittet för andra nya lägenheter inom Stockholms stad.

Omflyttning

Antalet nytecknade kontrakt minskade något under 2013 i absoluta tal till 2 196       (2 272). Av det totala antalet stod nyproducerade lägenheter för 238 kontrakt och resten avsåg omflyttning i det befintliga beståndet. Det innebär att drygt vart tionde kontrakt under året gällde en nybyggd lägenhet. Omflyttningen i befintligt bestånd ökade något från 2012 och uppgick till 7,8 procent. En bidragande orsak till återhämtningen är sannolikt de senaste årens betydande tillskott av nyproduktion där omflyttningen generellt sett är högre än i befintligt bestånd under ett till tre år efter färdigställandet.

Förmedling till särskilda grupper

Till bostadssökande mellan 18 och 25 år, som står i Bostadsförmedlingens kö, går lägenheter på upp till 30 kvadratmeter. För att inte alla ungdomslägenheter ska gå till 25-åringar fördelas lägenheterna jämnt mellan de olika åldersgrupperna. I Hökarängen öronmärks därtill samtliga större ettor till bostadssökande mellan 18-25 år. Totalt är 1 230 (1 230) lägenheter i beståndet öronmärkta som ungdomslägenheter. Sedan 1 januari 2013 är kontraktstiden för ungdomslägenheter fyra år. Stockholmshem tillhandahåller även försöks- och träningslägenheter till personer som är i behov av särskilt stöd i sitt boende eller har ett rehabiliteringsbehov som gör att de inte på egen hand blir godkända som förstahandshyresgäster. Dessa boenden beviljas av socialtjänsten. Försökslägenheterna kan efter en prövoperiod omvandlas till förstahandskontrakt, under 2013 omvandlades drygt 46 försökslägenheter till förstahandskontrakt.

Under året förmedlades totalt 108 (104) nya ungdomslägenheter, 56 (72) försökslägenheter och 52 (44) träningslägenheter.

För personer som har svårigheter att få ett eget hyreskontrakt på den ordinarie bostadsmarknaden erbjuder även SHIS Bostäder (Stiftelsen Hotellhem i Stockholm) bostäder. Stockholmshem har ett särskilt uppdrag från Stockholms stad att bistå SHIS Bostäder i deras verksamhet, bland annat med att bygga fler bostäder. Läs mer om det uppdraget här.