Bostadsmarknaden

De senaste årens befolkningsökning fortsatte under 2013 i både Stockholms stad och regionen i övrigt. Priserna på bostadsrätter i Stockholm och Storstockholm ökade under året med 11 (6) procent, en bidragande orsak till ökningen antas vara ett lägre utbud av bostadsrätter. Omsättningstiderna var korta vilket innebar att utbudet inte heller ökade. Antalet byggstarter ökade och översteg 5 000. Medelkötiden för hyreslägenheter som förmedlades av Bostadsförmedlingen ökade med ett halvt år till 7,7 år och lite mindre för nybyggda lägenheter till 5,2 år.

Utveckling i Stockholm stad 2013
Befolkningsökning, antal personer 16 465
Flyttnetto, antal personer 8 764
Nyproduktion, antal bostäder 3 604
Prisutveckling, bostadsrätter, % 11%
Medelkötid för hyreslägenhet, år 8,4

Nyproduktion av bostäder

Under 2013 uppgick antalet påbörjade bostäder till 5 372, en högre nivå än de senaste åren då antalet byggstarter legat omkring 3 000-4 000 årligen. Bostadsbyggandet i Stockholm har varierat under 2000-talet med en extrem nivå på antalet byggstarter 2006 till följd av förändringar av byggsubventionerna. Bostadsrätter har de fyra senaste åren stått för den största andelen av byggstarterna. Under 2013 var andelen 63 procent. Antalet påbörjade hyresrätter var jämt fördelade på privata och allmännyttiga byggherrar, totalt påbörjades 1 951 hyresrätter. Den största andelen av byggstarter 2013 skedde i ytterstaden. I stadsdelen Mariehäll påbörjades flest nya bostäder, cirka 600.  I innerstad och närförort påbörjades flest nya bostäder i de senaste årens stora stadsutvecklingsområden Norra Djurgårdsstaden, Nordvästra Kungsholmen, Liljeholmen och Södra Hammarbyhamnen. 

Bostadsbeståndet

I Stockholm fanns vid årsskiftet 2013/2014 drygt 460 000 bostäder. Under 2013 färdigställdes 3 604 nya bostäder. Precis som föregående år var närmare 60 procent av de nya bostäderna bostadsrätter. Andelen bostadsrätter av det totala beståndet i flerbostadshus har stigit i ett flertal år till följd av nyproduktion samt ombildningar av såväl kommunala som privata hyresrättsfastigheter. Bostadsrätterna uppgick vid årsskiftet till 47 (47) procent, vilket kan jämföras med en andel på 31 procent vid årsskiftet 2000/2001. För staden som helhet är fördelningen mellan bostadsrätter och kommunala respektive privata hyresrätter relativt jämn. Samtidigt är de lokala skillnaderna stora. Det finns både exempel på stadsdelar där de kommunala bostadsbolagen dominerar beståndet och områden där huvuddelen av fastigheterna ägs av bostadsrättsföreningar. Ungefär 10 procent av Stockholms stads bostadsbestånd utgörs av småhus.

Ombildning till bostadsrätt

Hyresgästerna i stadens tre bostadsbolag har under perioden 2007-2013 erbjudits möjlighet att ombilda sina lägenheter till bostadsrätter i enlighet med fastlagda direktiv från kommunfullmäktige. De tre bolagen har sedan hösten 2006 sålt närmare 26 000 lägenheter till nybildade bostadsrättsföreningar, varav drygt 1 100 ombildades under 2013. Det kan jämföras med mandatperioden 1998-2002 då cirka 12 200 av de kommunala bolagens lägenheter ombildades till bostadsrätter. Ambitionen har varit att särskilt stimulera ombildningar i stadsdelar där allmännyttan har varit dominerande på bostadsmarknaden. Ombildningarna i ytterstaden sedan 2007 uppgår till drygt 12 000 lägenheter, eller drygt 47 procent av de totala ombildningarna. Förutom ombildningarna inom allmännyttan skedde det försäljningar till bostadsrättsföreningar inom det privata beståndet med drygt 800 lägenheter under 2013.

Hyresmarknaden i Stockholm

De senaste årens stora befolkningsökning fortsatte under 2013 och vid årsskiftet 2013/2014 uppgick befolkningen till 897 700 invånare i staden och över två miljoner invånare i länet. Inflyttningen och andra befolkningsförändringar har stor betydelse för Stockholms hyresmarknad. Både inflyttningen och födelseöverskottet låg i princip kvar på de två senaste årens höga nivåer, födelseöverskottet ökade något och flyttningsöverskottet minskade något. Efterfrågan på hyreslägenheter ökade. Antalet personer i Bostadsförmedlingens kö ökade med 8 procent och uppgick vid årsskiftet till 431 144 (398 687) personer. Cirka 62 000 (64 000) av dessa är aktiva sökanden i den bemärkelsen att de anmält intresse för minst fem lägenheter under året. Bostadsförmedlingen förmedlar större delen av det befintliga beståndet såväl som nyproduktionen av privata och allmännyttiga hyresrätter inom Stockholms stad. Bostadsförmedlingens totala förmedling låg kvar på samma nivå som föregående år med 10 139 (10 426). Den genomsnittliga kötiden för ett förstahandskontrakt via Bostadsförmedlingen ökade till 7,7 (7,2) år. Även kötiden för nyproducerade lägenheter i Stockholmsregionen ökade något, men har fortfarande betydligt kortare kötider, i snitt 5,2 (4,9) år.

Hyresutveckling

Sedan år 2000 har hyrorna i Stockholm årligen höjts med i genomsnitt cirka 2-3 procent med undantag för 2005. Under 2013 höjdes Stockholmshems bostadshyror med 1,7 procent fördelat på fyra nivåer från 0,8 procent till som mest 2,7 procent efter förhandlingar med Hyresgästföreningen.