Årsredovisning 2013

Året i korthet

 • Resultatet efter finansnetto uppgick till 165 (480) mnkr inklusive realisa­tionsvinster, som var 57 mnkr.
 • Nyproduktionen omfattade 205 färdigställda och 672 påbörjade lägenheter.
 • Bostadshyrorna höjdes från 1 ja­nuari med i genomsnitt 1,7 procent fördelat på fyra olika nivåer från 0,8 procent till som mest 2,7 procent.
 • Underhåll och upprustning uppgick till totalt 271 mnkr, varav 143 mnkr var en förstärkning via Stockholms stads satsning Stimulans för Stock­holm.
 • Investeringarna uppgick till totalt 1 414 mnkr, varav 438 mnkr avsåg satsningar inom ramen för Stimulans för Stockholm.
 • 66 lägenheter i en fastighet ombilda­des till bostadsrätter.
 • Fastighetsförvärven bestod av bostadsprojekt för både nybygg­nad och ombyggnad och uppgick till knappt 139 mnkr inklusive stämpel­skatt.
 • Kassaflödet från den löpande verk­samheten uppgick till 390 (859) mnkr.

Utblick 2014

 • Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt bedöms uppgå till 300 mnkr exklusive realisationsvinster.
 • Nyproduktionen bedöms omfatta 117 färdigställda och projekt med närmare 750 påbörjade lägenheter 2014.
 • Hyresförhandlingarna resulterade i en hyreshöjning från 1 april med i genomsnitt 1,5 procent.
 • Inom upprustningsprogrammet av femtiotalsbeståndet har 9 200 lägen­heter stambytts. De sista 184 färdig­ställs under 2014.
 • Intresseanmälningarna för bostadsrättsombildning uppgick till 814 lägenheter under året och 814 återstod att behandla vid årsskiftet 2013/2014.