Verksamhetsområden

I Affärsplanen för 2015 lade styrelsen fast målsättningarna för Stockholmshems verksamhet. Den utgår från tio verksamhetsområden och beaktar såväl ägarens resultatkrav och finansiella mål som bolagsinternt definierande mål och utvecklingsbehov.

Verksamhetsområdena utgår från bolagets nio verksamhetsprocesser som syftar till att ge bästa möjliga resultat för våra hyresgäster. Det tionde verksamhetsområdet rymmer en rad interna stöd- och ledningsprocesser som är förutsättningar för en väl fungerande verksamhet.

Nyproduktion

Nyproduktionen innefattar planering och byggande, i enlighet med ägarens direktiv, från projektidé till förvaltningen av de nya husen. Grunden för verksamhetsområdet är en gemensam projektportfölj med samtliga byggprojekt som befinner sig i olika skeden av processen.

Under 2015 ökade Stockholmshem takten i nyproduktionen och påbörjade byggandet av 636 nya bostäder. Samtidigt arbetar Stockholmshem, tillsammans med övriga kommunalt ägda bostadsbolag i Stockholm, med att hitta nya effektivare lösningar för byggandet, genom de så kallade Stockholmshusen.

Visionsbild Stockholmshusen
Visionsbild Stockholmshusen (DinellJohansson)

Säkra och funktionella fastigheter

Säkra och funktionella fastigheter är ett samlingsnamn för fastighetsteknik, leverans av el, värme och vatten samt avfallshantering.

Under 2015 har särskilt fokus lagts på att utveckla bolagets arbete med radonmätningar, skadedjurshantering och energieffektivisering. Stockholmshem når inte målsättningarna inom energiområdet. En förklaring är att ungefär hälften av värmepumparna stängdes av under den gånga sommaren, istället användes fjärrvärme. Det gav en högre energianvändning, men minskade energikostnaden eftersom fjärrvärme har en kostandsfördel mot värmepumpar under sommaren. Minskad drifttid innebär också att värmepumparnas förväntade livslängd förlängs.

Problem med skadedjur ökar i stora delar av världen, inte minst problemen med vägglöss. Även hyresgäster hos Stockholmshem drabbas av skadedjur. Under 2015 har därför nya arbetssätt för skadedjurshantering tagits fram.

Skötsel av gårdar och allmänna utrymmen

Skötsel av gårdar och allmänna utrymmen är viktigt för hyresgästernas trivsel. Verksamheten sköts främst genom upphandlade entreprenörer och det behövs därmed en noggrann och effektiv uppföljning av avtalen. Under 2015 har kvalitetskontroller av utemiljö införts i alla förvaltningsområden samt fastigheter som hyrs av SHIS.

Sandsopning i Bagarmossen

Fint Hemma

Fint Hemma är samlingsnamnet för Stockholmshems utbud av tillval och det valfria lägenhetsunderhållet (VLU). Under våren 2015 lanserades den webbshop som möjliggör för hyresgäster att göra direktbeställningar av Fint Hemma via Stockholmshems hemsida. För att kunna följa upp kvalitet på bland annat utfört arbete och leverans av Fint Hemma har enkätutskick gjorts till hyresgäster vid tre tillfällen under året. Produktsortimentet har också utvecklats.

Uthyrning

Uthyrning är en omfattande process med en lång rad arbetsmoment, från att en hyresgäst säger upp sin lägenhet till dess att en ny hyresgäst flyttat in. Det här gäller både bostadshyresgäster och lokalhyresgäster. Under 2015 har arbetet med inflyttningskontroller fortsatt i syfte att säkerställa att lägenheterna är i gott skick när nya hyresgäster flyttar in. En omfattande inventering av lokalbeståndet avslutades också under året, vilket har bidragit till att uthyrningsbara ytor har tillkommit.

Reparation och fastighetsservice

Reparationer och fastighetsservice är ett verksamhetsområde som handlar om att ta emot hyresgästernas felanmälningar och utföra reparationer i lägenheter och allmänna utrymmen. För att få nöjda hyresgäster och minska antalet felanmälningar iordningställs bostäder inför inflyttningar och allmänna utrymmen ronderas löpande.

Våra områdestekniker tar in felanmälningar och utför bland annat reparationer hos våra hyresgäster.

Hyresgästinflytande och områdesutveckling

Stockholmshem strävar efter att föra en dialog med hyresgästerna för att skapa bostadsområden att trivas i. Dels genom att skapa värden i bostadsområdena som ligger utanför traditionell fastighetsförvaltning, dels genom att inom fastighetsförvaltningen öka boendes delaktighet, inte minst i underhållsplaneringen.

Under 2015 slöts bland annat ett nytt ramavtal med Hyresgästföreningen. Avtalet formulerar hur samrådsprocessen ska se ut i samband med upprustningar – i vilken ordning saker ska göras, när informationsmöten ska hållas och vilka grupper som ska tillsättas. Det anger också hur de boende kan påverka upprustningen, med olika upprustningsnivåer, utrymme för tillval och frånval med mera. Syftet med avtalet är att reglera och säkerställa bostadshyresgästernas inflytande vid upprustning av lägenheten, de gemensamma utrymmena, fastigheten och bostadsområdet.

Underhåll

Stockholmshems fastighetsbestånd består av fastigheter byggda från 1940-talet och fram till de fastigheter som produceras idag. En stor del är byggda på 50-talet. Där är stamrenoveringar, stående stammar, i det närmaste slutförda, och återstående underhållsbehov inventeras under 2016. För fastigheter byggda på 60-, 70- och 80-talet har inventering gjorts och de förstudier/ombyggnader har påbörjats för de fastigheter som bedömts ha störst renoveringsbehov. I övrigt har arbetet fokuserats på fortsatt utveckling av arbetssätt; exempelvis utveckling av kalkyler inför beslut av genomförande, koordinering av underhållsprojekt samt former för uppföljning av projekt.

Störningar och andra avvikelser

Störningar och andra avvikelser innefattar störningsärenden och andra avvikelser i förhållande till hyresavtalen. Under 2015 har arbetet inneburit att ytterligare förbättra ärendehantering och återkoppling av anmälda störningar. 

Stöd- och ledningsprocesser

De övriga verksamhetsområdena förutsätter väl fungerande stöd- och ledningsprocesser inom IT, ekonomi, HR, upphandling, ärendehantering med mera. Stöd- och ledningsprocesserna handlar till stor del om att skapa förutsättningar för en organisation som präglas av samarbete, struktur, effektivitet och lärande.

Fokus har under 2015 legat på ett flertal stora utvecklingsprojekt, såsom upphandling av nytt fastighetssystem och införande av nytt ekonomisystem. Programmet Från Hus till Hem där alla medarbetare enskilt och i arbetsgrupper reflekterat över bolagets vision i sin vardag – avslutades med ett tema om affärsmässighet.