Medarbetare

Vid årets slut var antalet tillsvidareanställda på Stockholmshem 310 (295) personer. Av dessa är 10 (10) personer anställda på Störningsjouren, gemensam för de kommunala bostadsbolagen.

Antalet nyanställningar var under året 64 (58) varav 40 (41) var nya tillsvidareanställningar och 24 (17) var längre vikariat eller allmänna visstidsanställningar.

Personalomsättningen, det vill säga antalet anställda personer som slutat i förhållande till antalet anställda vid årets slut, uppgick till 8,1 (8,5) procent. Under 2015 avslutade 25 (25) personer sin tillsvidareanställning. Av dessa gick 9 (9) medarbetare i pension.

Medarbetarna hade vid årets utgång en medelålder på 47 (48) år. Medelåldern uppgick till 45 (45) år för kvinnor och 49 (50) år för män. Andelen med längre anställningstid än tio år var 45 (48) procent.

Antal anställda på AB Stockholmshem 2015-12-31
Kvinnor Män Summa
Tjänstemän 124 107 231
Fastighetsarbetare 2 67 69
Störningsjouren 3 7 10
Totalt 129 181 310