Organisation och medarbetare

Fortsatt utveckling av smarta och effektiva arbetssätt med fokus på ständiga förbättringar och kundnära relationer.

Stockholmshems hyresgäster ska uppleva sitt boende som Välkomnade, Bekvämt och Tryggt. Stockholmshems organisation ska ha en tydlig ansvarsfördelning med delegerat ansvar och klara befogenheter. Verksamheten ska präglas av samarbete, struktur, effektivitet och lärande. Genom att vara en attraktiv arbetsgivare ska företaget kunna rekrytera och behålla kompetenta och motiverade medarbetare. Arbetsmiljön ska vara god och sjukfrånvaron ska hållas på en låg nivå. Företagets organisation ska bidra till:

  • Smarta arbetssätt, mer samarbete och lärande
  • Kund- och fastighetsnära förvaltning med tydligt resultatansvar
  • Både personliga kundrelationer och effektiv service
  • Fokus på varumärke och marknadsföring
  • Modernt och effektivt affärs- och förvaltningsstöd

Organisationschema

Utblick 2016

Vid årsskiftet införs en förändring av organisationen på huvudkontoret. Affärsstöd som tidigare samlat administrativt stödjande funktioner försvinner och VD-staben utökas med enheterna HR och IT, säkerhets- och försäkringssamordning samt juridiska frågor. Upphandlingsenheten förs över till Bygg & Teknik där de stora ramavtalen upphandlas. Enheten för internservice förs över till kundtjänst inom avdelningen Kommunikation och Marknad. En ekonomiavdelning direkt underställd VD bildas. Enheten för inkasso förs över till redovisningsenheten inom ekonomiavdelningen.

Den planerade flytten av Stockholmshems huvudkontor till Skärholmen har startats upp och går under 2016 in i en mer operativ fas. Uppföljning av arbetssätt och roller i organisationen fortsätter och förfinas inom bolagets verksamhetsnära processer. Stockholmshems utökade uppdrag inom nyproduktion har fortsatt fokus inom kommande år. Den långsiktiga underhållsplanering fortsätter att vara en av Stockholmshems mest strategiska frågor där det krävs god balans mellan affärsmässighet, teknik och kundfokus.

Arbetet med energieffektiviseringar kommer att prioriteras under kommande år.

För att attrahera nya medarbetare i den hårda konkurrensen om arbetskraft inom byggsektorn kommer Stockholmshem att prioritera arbetet med ”Employer branding”. Det interna varumärkesarbetet är grundläggande och stort fokus kommer också läggas på chefs- och medarbetarutveckling kring samarbete, kommunikation, mångfald, delaktighet och arbetsglädje. För att attrahera morgondagens arbetskraft ökar bolaget sitt mottagande av praktikanter från bland annat gymnasie- och yrkeshögskolor.