Hållbarhet och miljö

Ny enhet för ökat fokus på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet på Stockholmshem

Stockholmshem har valt att certifiera det ekologiska miljöarbetet enligt ISO 14001 för att uppnå systematisk och långsiktig utveckling. Stockholmshems verksamhet ska bedrivas på ett miljövänligt sätt förenligt med en hållbar utveckling.

Stockholmshem följer Stockholms stads miljöprogram 2012-2015 med följande sex målområden: miljöeffektiva transporter, giftfria varor och byggnader, hållbar energianvändning, miljöeffektiv avfallshantering, hållbar användning av mark och vatten och sund inomhusmiljö. Läs om dessa via länkarna i vänsterspalten.

Året 2015

Utvecklingen i Sverige, Stockholm och omvärlden har lett till ett allt större fokus på socialt ansvarstagande i våra bostadsområden och vid upphandlingar och inköp. För att stärka Stockholmshems hållbarhetsarbete bildades i inledningen av 2015 en hållbarhetsenhet bestående av hållbarhetschef, hållbarhetsstrateg och strategisk utvecklare med fokus på social hållbarhet. Enheten ska 2016 fokusera extra på en hållbarhetsanalys som underlag för en strategi, socialt ansvarstagande i våra stadsdelar och upphandling och inköp.

Under året har Stockholmshem tillsammans med de övriga bostadsbolagen i staden tagit fram en CSR-strategi för social hållbarhet.

Utvecklingsprojektet Resurseffektiva Hökarängen, inom ramen för Hållbara Hökarängen, avslutades vid halvårsskiftet och ingår nu i områdets förvaltning. Utöver den omfattande forskningsrapporten har en bok givits ut om projektet.

Töfsingdalen,  vårt första projekt i miljöprofilområdet Norra Djurgårdsstaden, färdigställdes under året. Det andra projektet i området, Hornslandet, är i full produktion och inflyttning sker med start under 2017. Vårt tredje projekt i Norra Djurgårdsstaden, Brofästet, har en planerad byggstart 2017. Projektet vann en projekttävling som bästa plusenergihuset i konkurrens med 15 andra exploatörer.

Arbetet med de stora hållbarhetsprojekten Bagarmossen Smartup och EU-projektet GrowSmarter, som startades upp under 2014, pågår med full kraft.

Stockholmshem har på uppdrag av staden medverkat i framtagandet av ett nytt miljöprogram i Stockholm, som gäller för perioden 2016-2019.

Energianvändningen för värme och varmvatten i verksamheten har under året minskat med två procent, men på grund av ökad användning av fjärrvärme i uppvärmningen, och därtill fjärrvärmens försämrade klimatnyckeltal, har utsläppen av koldioxid ökat med ett kilo per kvadratmeter till 18 kg/m2 BOA/LOA. Utsläppen är på en låg nivå och har minskat med 30 procent sedan 2010. Ett omfattande arbete sker för att effektivisera fastighetsdriften och därmed minska energianvändningen och sänka driftskostnaden.

Drivmedelsförbrukningen till driftfordonen fortsätter att minska till följd av den genomförda omorganisationen. Nedgången blev 18 procent under 2015.

Ytterligare förutsättningar har skapats för matavfallsinsamling i ett stort antal fastigheter, främst genom insamlingsmetoden Gröna påsen.

Ett hållbart, efterfrågat, kvalitativt och miljövänligt sortiment för tillval och lägenhetsunderhåll har tagits fram under året.

Hornslandet i Norra Djurgårdsstaden. Visionsbild: Tengbom