Närförort

Boende och bostäder i närförort

 

Efterfrågan på hyresrätter

Under 2015 var snittkötiden för en hyreslägenhet i marknadsområdet närförort, som förmedlades av Bostadsförmedlingen, 11,5 år, vilket innebär en ökning på drygt ett år från 2014. Efterfrågan på lägenheter i närförort varierar dock, precis som i Stockholm överlag, beroende på stadsdel men även hyresnivå och lägenhetsstorlek. De senaste åren har kötiderna i närförort närmat sig dem för innerstaden, för att nu ligga i nivå med innerstadens medelkötid och ibland även vara längre i enskilda stadsdelar. Kötiderna för nyproducerade lägenheter är generellt något kortare. Under 2014 förmedlades exempelvis ett 90-tal lägenheter i nyproduktion i Liljeholmen med en snittkötid på 8,7 år.

Nyproduktion

I slutet av året pågick byggnation av totalt knappt 1 900 bostäder i närförort. Av dessa var cirka 600 hyresrätter, varav 153 finns i det pågående projektet Golvläggaren, som byggs av Stockholmshem i Årstadal i Liljeholmen. Totalt färdigställdes drygt 700 nya bostäder i närförort under 2015, varav knappt 90 hyresrätter. Drygt 900 bostäder byggstartades under 2015, varav drygt 400 hyresrätter. Merparten av dessa, 357 lägenheter, byggs i Stockholmshems projekt Syllen i Liljeholmen.

Byggstarter i närförort

Andel
Hyresrätter 46%
Bostadsrätter 54%
Småhus 0%

Stockholmshems bestånd

I närförort återfinns 20 procent av fastighetsbeståndet och 18 procent av lokalytan. Vid årets slut bestod beståndet i närförort av 5 047 lägenheter med en bostadsarea på 306 795 kvadratmeter. Mer än halva beståndet, drygt 3 000 bostäder, finns i Hägersten-Liljeholmen.

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i närförorten

Stockholmshems lägenheter fördelade efter storlek i närförort
1 RoK el mindre 12%
2 RoK 48%
3 RoK 25%
4 RoK 13%
5 RoK el större 2%

Stockholmshems hyresgäster

Av Stockholmshems samtliga hyresgäster bor 19 procent i bostäder i närförort. I snitt 1,9 personer per lägenhet. Högst är boendetätheten i områden där nyproduktionen dominerar. I närförort finns den högsta andelen hyresgäster som bott i mindre än fyra år i sin lägenhet. Det beror till stor del på att en stor andel av de senaste årens nyproduktion finns i närförort. Under 2015 låg omflyttningen på 10,7 procent, den största delen bestod av nya kontrakt i nyproduktion. Med undantag för de nya kontrakten var knappt var tredje omskrivet kontrakt hyresgästers egna byten. Två tredjedelar av kontraktsinnehavarna finns i åldersspannet 31-60 år.

Boendetid för Stockholmshems hyresgäster i närförort 2015

Boendetid närförort, andel hyresgäster %
0-4 år 42%
5-9 år 25%
>10 år 33%