Företagsfakta

Stockholmshems huvudkontor, entre

Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag. Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB.

Stockholmshem bildades 1937 och sedan dess varit en av de största aktörerna i Stockholms utbyggnad och framväxt.

Fastighetsbeståndet omfattar 398 fastigheter med drygt 27 000 bostadslägenheter och drygt 3 700 lokaler. Den totala bostadsytan uppgår till drygt 1,6 miljoner kvadratmeter och lokal- och garageytan till drygt 340 000 kvadratmeter. Årsomsättningen är drygt 2,3 miljarder kronor. Fastigheternas bedömda marknadsvärde är 47,2 miljarder kronor och det bokförda värdet 18,6. Antalet anställda är drygt 330.