Planerad nyproduktion i Åkeslund

Illustration: Stockholmshem och ÅWL Arkitekter (bilden är beskuren)

Stockholmshem planerar att bygga 90-100 hyreslägenheter vid Åkeshovsvägen i Bromma som en del i att uppfylla det uppdrag vi fått av våra ägare – Stockholms stad – att bygga nya lägenheter för att möta bostadsbristen i Stockholm.

Varför bygger ni här?

Vi undersöker alla tänkbara möjligheter att bygga nytt – i både befintliga områden och i nya utvecklingsområden. Den här platsen ligger i ett kollektivtrafiknära läge med 500 meter till Brommaplan och närhet till grönområden.

Var i Bromma ska Stockholmshem bygga?

De nya byggnaderna placeras på och intill den befintliga parkeringsplatsen vid Åkeshovsvägen 10-28. 

Vi har sett en möjlighet att bebygga vår egen mark med både garage och lägenheter och på så vis ge plats för både bilar och människor. Det är en bra möjlighet att komplettera området med fler hyreslägenheter utan att ta grönytor i anspråk.

Vad är det för bostäder som ska byggas?

Vi planerar att bygga ca 96 hyreslägenheter, främst 2:or och 4:or (kan komma att justeras i kommande planering) för att komplettera de lägenheter som finns i närområdet idag. Den nya bebyggelsen kommer i sin placering och utformning ta hänsyn till områdets omgivande karaktär och skala.

Kommer det att bara vara hyresrätter?

Ja, Stockholmshem bygger bara hyreslägenheter.

Vilka får flytta in i lägenheterna?

Hyreslägenheterna kommer att vara tillgängliga via Stockholms stads bostadskö och förmedlas via Bostadsförmedlingen.

Vad händer med de befintliga parkeringsplatserna?

Eftersom de nya husen kommer stå delvis på samma plats som parkeringen, kommer parkeringsplatserna att tas bort och ersättas med nya. De nya parkeringsplatserna kommer att ordnas i garage under mark, under de nya husen. Parkeringsplatserna sägs upp i god tid innan planerad byggstart (minst 3 månader).

Vad händer med parkeringsplatserna under byggtiden?

Under byggtiden kommer Stockholmshem troligen inte att kunna erbjuda några tillfälliga parkeringsmöjligheter. Vi utreder möjligheterna att skapa en tillfällig parkering på gården eller i anlutning till gården.

Hur många parkeringsplatser blir det i garaget?

Vi planerar för 96 parkeringsplatser i det nya garaget samt ett par parkeringsplatser längs den nya kvartersgatan.

Får jag hyra garageplats?

Vår ambition är att de av våra hyresgäster som har parkeringsplats idag ska få möjlighet att hyra plats i det nya garaget. Hyresgäster som har parkeringsplats idag kommer att få möjlighet att lämna in en intresseanmälan i samband med att befintlig parkeringsplats sägs upp, i god tid innan planerad byggstart (2018).

Hur mycket kommer en parkeringsplats i garaget att kosta?

I dagsläget vet vi inte hur mycket en parkeringsplats i garaget kommer att kosta att hyra. Stockholm Parkering sätter hyran. Jämförelsevis kostar en nybyggd garageplats på ungefär samma avstånd till city ca 1000-1200 kr/månad.

Hur påverkar nybyggnationen området?

De nya hyreshusen placeras så att alléträden och grönskan mot Åkeshovsvägen bibehålls. Nya gångstråk skapas mellan husen och ansluter mot omgivande gator och gångstråk. Husen placeras med respektavstånd till befintlig bebyggelse. Gemensamhetslokalen och miljöstationen kommer att tas bort och ersättas i nya lokaler i de nya husen. Basketplanen och den intilliggande uteplatsen samt den befintliga lekplatsen kommer att tas bort och en ny lekplats skapas på den nya gården. Grillplatsen på gräsmattan kommer att vara kvar och det finns även möjlighet att ordna nya lek- och uteplatser med grillmöjligheter (om önskemål och intresse finns).

I projektet har vi utrett frågor om buller, ekologi och naturvärden, parkering, dagvatten samt solstudier med syfte att minimera påverkan på miljö och kringboende.

Hur ser tidplanen ut?
  • Plansamråd pågick mellan 14 juni och 16 augusti 2016
  • Granskning av detaljplan sker mellan 25 januari och 22 februari 2017
  • Antagande av detaljplan planeras till maj 2017
  • Planerad byggstart 2018
  • Planerad inflyttning tidigast 2020
Var kan jag hitta mer information?

Följ planprocessen för Örtuglandet på Stockholms stads webbplats i Bygg- och plantjänsten (diarienummer: 2015-11165).

Du är också välkommen att kontakta oss på Stockholmshem om du har frågor. Ring vår kundtjänst på tel 08-508 39 000 så hjälper de dig att komma till rätt person.