Ombyggnad

Ombyggt smalhus i Hökarängen

Stockholmshem har ett bostadsbestånd som till nära 80 procent består av fastigheter byggda fram till och med sjuttiotalet. Det ställer höga krav på ett systematiskt underhållsarbete.

Ombyggnader och upprustningar sker till stor del i två olika program - dels de så kallade Smalhusupprustningarna av hus byggda på trettio- till fyrtiotalet och dels för fastigheter i generationen efter, Femtiotalsupprustning.

För områden byggda under sextio-, sjuttio- och åttiotalet genomförs inventeringar och förstudier (det så kallade REKO-projektet). Förstudierna utgår från fyra perspektiv: hyresgäst, teknik, ekonomi och hållbarhet. Resultatet sammanställs i form av tekniska handlingar, kalkyler och tidplaner.