Överlåtelse av kontrakt

Hyresrätten till en bostadslägenhet får inte överlåtas till annan utan hyresvärdens tillstånd. Enligt regler i hyreslagens 34 § kan man dock som hyresgäst i vissa fall överlåta hyresrätten till annan person om det är så att man själv inte längre ska använda lägenheten.

En första förutsättning för överlåtelse är att den du önskar överlåta till är närstående till dig. Med närstående menas i det här sammanhanget en nära släkting, som exempelvis ett barn eller en sambo.

För överlåtelse krävs också att man varaktigt har sammanbott. Enligt den praxis som finns krävs ca tre års sammanboende för att det ska betraktas som varaktigt. Vid dödsfall kan överlåtelse godkännas även vid ett kortare sammanboende. Observera att överlåtelse inte kan ske till en person som är inneboende. Man kan inte heller testamentera bort en hyresrätt.

En sista förutsättning för att överlåtelse ska kunna ske är att den som ska överta lägenheten har inkomster så hyran kan betalas och att det inte har varit några störningar eller andra problem vid boendet i lägenheten.

Det är du som hyresgäst som vid ansökan måste styrka att förutättningarna för överlåtelse är uppfyllda. 

Vid överlåtelse av dödsbo är det den som önskar överta hyresavtalet som måste styrka att förutsättningarna för överlåtelse är uppfyllda. Ansökan om överlåtelse måste vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare. Bifoga även ett registerutdrag som visar att personen är avliden.

Om ansökan om överlåtelse beviljas sker en besiktning av lägenheten. Därefter skriver vi ett nytt hyreskontrakt genom så kallad "transport". Det innebär att den som övertar hyresrätten ansvarar för eventuella skador i lägenheten även om de inträffat i lägenheten före överlåtelsen.

Om du har frågor kring överlåtelse är du välkommen att kontakta vår bostadsuthyrning. När du lämnat in en ansökan till oss så prövar vi ditt ärende särskilt. Några generella tillstånd ges inte.