Företagsfakta

Stockholmshems huvudkontor, entre

Stockholmshem är ett av landets största bostadsföretag. Vi är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB.

Stockholmshem bildades 1937 och sedan dess varit en av de största aktörerna i Stockholms utbyggnad och framväxt.

Fastighetsbeståndet omfattar 389 fastigheter med drygt 26 000 bostadslägenheter och drygt 3 500 lokaler. Den totala bostadsytan uppgår till drygt 1,6 miljoner kvadratmeter och lokal- och garageytan till drygt 330 000 kvadratmeter. Årsomsättningen är drygt 2 miljarder kronor. Fastigheternas bedömda marknadsvärde är 38,5 miljarder kronor och det bokförda värdet 16,6. Antalet anställda är drygt 300.