Nyproduktion Folkparksvägen

Illustration: White arkitekter. (Bilden är beskuren)

För att möta tillväxten planerar Stockholm stad för 140 000 nya bostäder de närmaste femton åren. Utvecklingen av Solberga är en del i stadens mål att verka för att öka bostadsbyggandet i Stockholm.

På flera platser i Solberga bygger och planerar Stockholm stad för kompletterande bebyggelse som kan bidra till området och på sikt knyta samman Telefonplan och Älvsjö på ett naturligt sätt.

Stockholmshem undersöker tänkbara möjligheter att bygga nytt och planerar i dagsläget för ca 80 nya hyreslägenheter, så kallade Stockholmshus, i Solberga.

Läs mer om Stockholm stads planer för Solberga här: Stockholm växer - Solberga

Här hittar du vanliga frågor och svar om vår planerade nyproduktion vid Folkparksvägen.

Hur ser planerna för Folkparksvägen ut?

Stockholmshem har fått en markanvisning av exploateringskontoret för att utreda en ny bostadsbebyggelse om ca 80 nya hyreslägenheter längs med Folkparksvägen i fastigheten Karneolen. Platsen är den första etappen av två etapper längs med Folkparksvägen. Planeringen för den andra etappen startar 2017 och omfattar då ca 120 lägenheter i närheten av Klacktorget lite längre österut.

Vad planerar Stockholmshem att bygga vid Folkparksvägen?

Stockholmshem planerar att bygga ca 80 hyreslägenheter i två flerbostadshus. Karneolen är Stockholmshems första så kallade Stockholmshus. I Stockholmshusens första etapp får Stockholmshem en möjlighet att på kort tid och med hög kvalitet bidra med fler bostäder i Solberga.

Var längs Folkparksvägen planerar Stockholmshem att bygga?

De nya husen i Karneolen kommer att placeras längs med Folkparksvägen och Kristallvägen, snett mitt emot E4-baren.

Varför bedöms den här platsen som lämplig att bygga på?

Platsen ligger i ett kollektivtrafiknära läge med närhet till både Telefonplan och Älvsjö. De bedömningar som staden har gjort visar att platsen inte ingår i något utpekat grönsamband eller har omistliga naturvärden. Platsen har dock många träd och grönskan är ett viktigt inslag.

Vad är det för bostäder som ska byggas?

Vi planerar att bygga ca 80 hyreslägenheter, varav en större andel utgör smålägenheter. Vi bygger även 2:or, 3:or och 4:or för att komplettera de lägenheter som finns i närområdet idag.

Kommer det att bara vara hyresrätter?

 Ja, Stockholmshem bygger bara hyreslägenheter.

Vilka får flytta in i lägenheterna?

Hyreslägenheterna kommer att vara tillgängliga via Stockholms stads bostadskö och förmedlas via Bostadsförmedlingen.

Hur kommer det att se ut?

Arbetet med utformningen pågår just nu och en viktig del är att husen gestaltas i relation till omgivningen och med omsorg om detaljerna och utemiljön. I förslaget är byggnaderna utformade som fyravåningshus med en sockelvåning och entréer mot gatorna. Vi planerar även för en angöringsgata med ny infart från Kristallvägen.

Vad händer med träd och buskar på platsen?

Vi har gjort en trädinventering och är måna om att bevara träd och naturmark i så stor utsträckning som möjligt. En del träd måste vi ta bort för att få plats att bygga och en del träd kommer att sparas, bland annat en fin lönn som vätter ut mot gatukorsningen.

Hur blir det med parkeringsplatser?

Alla befintliga parkeringsplatser på platsen blir kvar men omdisponeras eventuellt något och vi kompletterar även med nya parkeringsplatser för boende i de nya husen. Vi planerar även för någon form av avskärmning mellan de nya p-platserna och det befintliga huset på Kristallvägen nr 87 och 89. Vi kommer även att ordna gott om bra cykelparkeringar och titta på möjligheten att få till en bilpool i kvarteret och laddplatser för elbil.

Hur blir det med infart till p-platser och de nya husen?

Vi bygger en ny infart till parkeringsplatserna och en liten vändzon för färdtjänst.

Vad händer med utemiljön?

I samband med att vi bygger nytt planerar vi för en ny gård och vi kommer även att förbättra utemiljön vid de befintliga husen. Detta kommer göras utifrån intresse och önskemål och i dialog med våra hyresgäster.

Hur blir det med sophantering?

Vi kompletterar med ´fler nya bottentömmande behållare på ett par lämpliga platser.

Hur ser tidplanen ut?

Enligt tidplanen för projektet planeras stadens plansamråd genomföras mellan den 1-22 juni 2016, granskning i november 2016 och antagande i mars 2017. Planerad byggstart tidigast 2017.

Vad händer nu?

Plansamråd kommer äga rum 1-22 juni. Staden har planerat ett samrådsmöte den 7 juni i Parkleken Kristallen och ni har möjlighet att tycka till om förslaget.
Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter och eventuella bearbetningar av planen görs inför den fortsatta processen.

När får jag veta mer?

I planprocessens samrådsdel kommer stadsbyggnadskontoret bjuda in er som bor i området till ett samrådsmöte där ni får ytterligare information och möjlighet att ställa frågor angående förslaget och processen. Stockholmshem kommer att vara med på mötet.
Vi kommer att informera er som bor i området löpande under projektet och bjuda in till en informationsträff i god tid innan byggstart.

Var kan jag hitta mer information?


• Vi kommer att uppdatera informationen om projektet löpande på här på webbplatsen.

• Du kan även läsa om planerna för Folkparksvägen på stadens webbplats: http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/solberga/Solberga-Folkparksvagen/

• Byggprocessen för just detta projekt kan följas på: http://bygg.stockholm.se/karneolen

• Läs mer om Stockholm stads planer för Solberga här: http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/solberga/

Vem kan jag kontakta för att få svar på mina frågor?

Du är välkommen att kontakta oss på Stockholmshem om du har frågor. Ring gärna direkt till Kundtjänst på tel 08-508 39 000 så hjälper de dig att komma till rätt person.

Vad är Stockholmshusen?

Bostadsbristen begränsar Stockholms utveckling och krafttag behövs för att öka takten på bostadsbyggandet. Med Stockholmshusen går vi från ord till handling.
Genom ett nära samarbete mellan Stockholms stads tekniska förvaltningar, de allmännyttiga bostadsbolagen och byggföretag skapas förutsättningar för att bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Målet är att uppnå 3 500 - 5 000 byggstartade hyresbostäder fram till 2020.

Hur ska det gå till att bygga Stockholmshusen?

Stockholmshusen är en satsning för att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals hyresrätter. För att lyckas med detta krävs en effektiv planerings och byggprocess. Därför arbetar vi gemensamt med hela processen från start till mål: allt från markanvisning, till utformning av husen, handläggning, upphandling och byggnation.
Eftersom husen ska byggas snabbt och kostnadseffektivt har vi utvecklat ett gemensamt koncept för produktionen. Husen kommer att kännetecknas av god arkitektur och kvalitet med högt ställda krav på hållbarhet.

Hur kommer Stockholmshusen att se ut?

Stockholmshusen kommer att kännetecknas av god arkitektur och blir en ny årsring i Stockholms stadslandskap. Utgångspunkten i utformningen är vissa karaktäristiska element som gör husen lätta att känna igen. Exempel på dessa är en gemensam färgpalett, förhöjd bottenvåning och tydliga, särpräglade entréer med sittbänk och konstnärliga inslag. Men husen blir inte stöpta i en form, utan kommer kunna anpassas till omkringliggande områden och kvarter. Bland annat kommer taklutningar, byggnadernas placering och färgsättning varieras.