Vanliga frågor & svar om nyproduktion vid Valla torg

Planeringen för Årstastråket har pågått sedan år 2000. Projektet syftar till att skapa ca 3 000 nya bostäder för 7 500 invånare under en period av minst 10 år i ett centralt och attraktivt läge med god tillgång till kollektivtrafik, rekreation och service.

Kvarteret Sävlången (Valla torg-området) ingår i Årstastråket. etapp II Här planeras 280 lägenheter och en förskola med fyra avdelningar.

Vad bygger Stockholmshem i Valla torg-området i Årsta?

Stockholmshem planerar att bygga 160 nya hyresrätter och en förskola med fyra avdelningar i Årstastråket etapp II, Kv. Sävlången.

Stockholmshem kommer att bygga två hus där varje byggnadsvolym består av ett högre punkthus i 14 våningar som är sammanbyggt med ett lägre lamellhus i fyra våningar samt en suterrängvåning. I den östra byggnadsvolymen tillkommer en utkragande del i de två nedre våningsplanen och här kommer en förskola med fyra avdelningar att inrymmas.

 De nya husen kommer att uppföras enligt områdets ursprungliga idé om ”hus i park” och kommer att ansluta i skala och volym till de befintliga närliggande husen från 1960-talet.

Var placeras husen?

Stockholmshems nya hus placeras delvis på parkeringsytor och delvis på grönytor mellan Stockholmshems befintliga hus vid Valla torg/Sandfjärdsgatan och tvärbanespåret - öster om tvärbanehållplatsen Valla Torg.

Inför nybyggnaden planerar Stockholm stad att flytta och därefter förlänga nuvarande Rörviksbacken upp mot Bråviksvägen och skapa ett nytt allmänt  gångstråk under tvärbanan för att på så vis knyta samman Valla Torg och Årsta centrum.

Vad är det för lägenheter som ska byggas?

Vi bygger 160 hyresrättslägenheter i storlekarna ett rum och kök till fem rum och kök, huvuddelen av lägenheterna är dock två till fyra rum och kök. Lägenheterna får balkong eller uteplats.

Kommer det att bara vara hyresrätter?

Ja, i Stockholmshems hur blir det bara hyresrätter (vi bygger inte bostadsrätter).

JM planerar för att bygga bostadsrätter i närområdet.

 

Vilka får flytta in i lägenheterna?

Stockholmshems lägenheter kommer att vara tillgängliga via Stockholms stads bostadskö och förmedlas via Bostadsförmedlingen.

Hur ser tidplanen ut?

Stadens plansamråd genomförs mellan den 2 mars och 11 april, med ett samrådsmöte den 14/3 (Folkets hus Årsta) då är alla välkomna att ta del av planerna och tycka till.

Stockholmshem bjuder in till ett öppet hus den 17/3 kl: 16.00-20.00 i Hyresgästföreningslokalen på Valla torg 89.

Förberedande markarbeten för ny gångport planeras att påbörjas i januari 2017 och pågå till årsskiftet 2017. I samband med produktionen av gångporten inleds ett omfattande arbete med omläggning av befintliga ledningar. (Samtidigt som ovanstående arbeten pågår även arbeten inom ramen för ombyggnadsprojektet Grow Smarter).

Byggstart för de nya bostäderna kan tidigast ske i mars 2017, under förutsättning att detaljplanen vunnit laga kraft, och då startar arbetena med det västra huset, dvs byggnad 1. Byggstart för det östra huset, byggnad 2, kan tidigast ske under början av 2018. Planerad inflyttning för det västra huset kan tidigast ske under slutet av 2018 och för det östra huset under slutet av 2019.

På grund av det omfattande arbetet med omläggning av befintliga ledningar samt nyförläggning av ledningar är det mest troliga att byggstart sker först under slutet av 2018, vilket medför en förskjutning av tidplanen ca 18 mån.

När får jag veta mer?

Den 14/3 bjöd stadsbyggnadskontoret in till öppet hus med anledning av att planförslaget då är på samråd. Stockholmshem bjuder in hyresgästerna inom Sävlången 1 och 2 samt Idlången 3 till ett öppet hus den 17/3 kl: 16.00-20.00 i Hyresgästföreningslokalen på Valla torg 89.

Efter dessa möten kommer Stockholmshem att, via information här på webben, brev och anslag i portarna, informera om hur projektet fortskrider samt vilka arbeten som nyproduktionen föranleder i mark och hus. Hösten 2016 skicka Stockholmshem ut en lägesrapport till er hyresgäster och berättar mer om hur planerna fortskrider.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Var kan jag hitta mer information?

Följ utvecklingen av området på stadens webbplats: Årstastråket etapp II

Se stadens film om planerna för Årstastråket och Valla-området här: Film om planerna för Årstastråket (6 min)

Här på Stockholmshems webbplats uppdaterar vi löpande om vårt arbete inför nyproduktionen http://www.stockholmshem.se/Boende/Vara-omraden/Soderort/Arsta/

Vem kan jag kontakta för att få svar på mina frågor?

För övergripande frågor om stadens planer för området, markarbeten osv kontakta: Helena Lombrink, Kommunikatör på exploateringskontoret, 08-508 266 11, helena.lombrink@​stockholm.se

Du är välkommen att kontakta oss på Stockholmshem om du har frågor om planerna för våra nya hyreshus i Valla. Ring gärna direkt till Kundtjänst på tel 08-508 39 000 så hjälper de dig att komma till rätt person

Vad händer härnäst?

Stadsbyggnadskontoret kommer att redovisa detaljplanen i stadsbyggnadsnämnden i juni 2016 – det innebär att alla synpunkter som inkommit presenteras och hur  redogörelse för hur de hanteras.

Efter det bearbetas ev ändringar inför stadsbyggnadskontorets granskning i september – oktober 2016.

Antagande av planen är planerat till årsskiftet 2016/2017.